Home > 中文(繁) > 英语强化课程

英语强化课程

英文係我地學校嘅教學語言,我哋希望確保每一個學生都可以成功接觸到我哋課程嘅所有內容,無論佢哋嘅英文程度係點。然而,我哋了解到,對我哋好多學生嚟講,英文唔係佢哋母語,而係第二語言,甚至係第三語言,有啲學生喺學習英文時需要特別幫助。

我哋為需要幫助嘅學生提供 EAL課程(英语强化课程)。該課程確保所有學生都可以跟到我哋課程進度,最大限度咁或利用佢哋喺學校同未來去英國凱莉山高中嘅時間。作為入學其中一個流程,我哋將評估學生英文能力,並為佢哋喺凱莉山入學準備一個具有個性化嘅計劃。

EAL學生接受額外嘅課程,將鞏固佢哋針對英文四個主要核心領域嘅基本技能:口語、聽力、閱讀同埋寫作。


小學低年級(1- 4年級)

喺1至4年級,所有學生無論英文程度都會被安排喺埋一齊。年紀較細嘅能夠輕鬆學習新語言,所有學生都可以使用這些詞彙。老師同助教可以發現每個小朋友可能與英文發生衝突嘅地方,及時給予幫助。

小學高年級(5 - 6年級)

喺第五年同第六年,要上英文教學堂嘅學生可以單獨上英文堂,提高佢哋嘅英文水平。佢哋再同其他年級組別嘅同學一齊學習其他課程。

中學

我哋中學開設了EAL課程。 EAL課程嘅學生喺EAL環境中接受英文、地理、歷史同科學課程,並配備專業老師。我哋確保學生能夠接觸到全部課程,以確保佢哋可以適當準備參加IGCSE。學生喺全年唔同時間段接受評估,一旦達到歐洲聯盟認可指標B1級,就可以開始主流課程學習。

EAL課程中嘅學生同其他年級組別嘅學生一齊學習所有其他科目,並可以參加學校所有課外活動。


課外活動

學校提供以英語為重點的課外活動,學生可以進一步提高口語同讀、寫能力,掌握高級詞彙和寫作技能。